โลกของการติดต่อสื่อสาร ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

โลกของการติดต่อสื่อสาร

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานับล้านปีมาแล้ว เมื่อมนุษย์มีพัฒนาการทางสมองมากขึ้น มนุษย์จึงเริ่มสร้างอารยธรรมเข้ามากำหนดรูปแบบในการดำเนินชีวิต การติดต่อสื่อสารก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอารยธรรม เมื่อมนุษย์มีอารยธรรมขึ้นมนุษย์ในแต่ละพื้นที่จึงสร้างวัฒนธรรมของตนขึ้นมา มนุษย์สร้างสังคมของตนเองมีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ออกจากกันตามพื้นที่และรูปลักษณ์ มนุษย์จำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารภายในเผ่าพันธุ์ของตนเองและติดต่อสื่อสารกับคนเผ่าพันธุ์อื่น

มนุษย์ในยุคโบราณติดต่อสื่อสารกันทางการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ เช่น การตีเกราะเคาะไม้ การกู่ร้อง การจุดไฟให้เกิดควัน เมื่อมนุษย์มีความเจริญทางอารยธรรมมากขึ้น มนุษย์จึงเริ่มมีภาษาพูดของตนเองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกัน

ต่อมามนุษย์คิดประดิษฐ์ตัวอักษรของเผ่าพันธุ์และของชาติของตนขึ้นมาเพื่อใช้เขียนข้อความและสัญญลักษณ์ในภาษาของตน การติดต่อสื่อสารกันไม่จำกัดอยู่เฉพาะภายในหมู่เดียวกันเท่านั้น บางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันในระยะทางไกล ในตอนเริ่มต้นมนุษย์ใช้นกพิราบส่งข้อความถึงกัน ต่อมาจึงได้เกิดกิจการไปรษณีย์ขึ้นเพื่อจัดระบบการติดต่อสื่อสารทางจดหมายให้เป็นมาตรฐานและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วประเทศและทั่วโลก

เมื่อมนุษย์มีความเจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นมนุษย์จึงเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในระยะไกล การสื่อสารระบบแรกเรียกกว่าการสื่อสารแบบอนาล็อค (Analog) คือการส่งคลื่นสัญญาณที่มีความต่อเนื่องฝากไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ไปตามสายทองแดงหรือส่งไปกับคลื่นวิทยุ (Radio Wave) ตัวอย่างที่เห็นชัดของการสื่อสารแบบอนาล็อกคือโทรเลข (Telegram) และโทรศัพท์บ้านในยุคเริ่มต้นที่เป็นแบบอนาล็อค รวมทั้งระบบโทรศัพท์เซลลูล่าร์ในยุคแรก

ต่อมาจึงมีการค้นพบวิธีการติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital) โดยใช้แรงดันทางไฟฟ้ากำหนดระดับของสัญญาณที่มีความต่างกันแทนด้วยรหัส 0 และ 1 และมีการนำตัวอักษรและสัญญลักษณ์มาเข้ารหัสเป็นดิจิตอลที่เรียกว่า ASCII หรือ EBCDIC เพื่อให้สามารถแปลงสัญญาณเสียงที่เป็นอนาล็อคเป็นสัญญาณดิจิตอลให้สามารถส่งได้ไกลกว่าและมีคุณภาพสัญญาณดีกว่าอนาล็อค ตัวอย่างของการติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอลคือโทรศัพท์พื้นฐานแบบ SPC (Store Program Control) ที่ใช้กันในปัจจุบันรวมทั้งระบบเซลลูล่าร์ในยุคหลังๆ

การสื่อสารแบบดิจิตอลทำให้เกิดมีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารในยุคใหม่ที่มีความทันสมัยและรองรับทั้งเสียง ภาพ และวิดีโอที่เรียกว่ามัลติมีเดีย (Multimedia) โดยใช้โครงข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network) เป็นสื่อกลางประกอบด้วย โครงข่ายสื่อสารในพื้นที่ระยะใก้ลหรือ LAN (Local Area Network) และโครงข่ายสื่อสารระยะไกลหรือ WAN (Wide Area Network) อินเตอร์เน็ตเป็นตัวอย่างของโครงข่ายสื่อสารระยะไกลที่ครอบคลุมทั่วโลก และโครงข่ายโทรคัพท์เคลื่อนที่ (Cellular) ในยุค 2G-5G รวมทั้งโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

ในปัจจุบันและอนาคตเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารจะพัฒนาก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมากกว่าในศตวรรษที่ผ่านมา เราเริ่มจะได้ยินเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI (Artificial Intelligence), Big Data, Internet of Things, Blockchain และ Cloud Computing ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในโลกของการติดต่อสื่อสารในยุคต่อไป   

เครดิตภาพจาก ศิลปวัฒนธรรม, Netcentrex และศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 #วิวัฒนาการการสื่อสาร #เทคโนโลยีการสื่อสาร #สาระน่ารู้